+48 691 396 254 pigsin@wp.pl

Systemy utrzymania zwierząt

Systemy utrzymania trzody chlewnej powinny uwzględniać nie tylko możliwość uzyskiwania wysokich wyników produkcyjnych ale przede wszystkim zapewniać odpowiedni dobrostan zwierzętom. Oznacza to konieczność stworzenia takich warunków chowu świń, które spełniają zarówno podstawowe potrzeby biologiczne, jak i te związane z ich naturalnym zachowaniem (np. rycie, budowa gniazda, przebywanie w grupie). Poniżej przedstawiono minimalne wymagania dotyczące dobrostanu świń zawarte m.in. w „Ustawie o ochronie zwierząt” z dn. 21.08.1997 r. (wraz z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MRiRW z dn. 15.02.2010 r. w sprawie wymagań i postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 ze zm.).

Ogólne wymagania dotyczące ochrony i dobrostanu świń

Hodowca zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków utrzymania. Świnie mogą być trzymane w budynkach inwentarskich oraz w tzw. systemie otwartym, ale tylko pod warunkiem zapewnienia zwierzętom możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i drapieżnikami.

W pomieszczeniach inwentarskich świnie mogą przebywać w kojcach pojedynczych lub grupowych, zarówno na ściółce, jak i bez ścioły. Na ściółkę należy przeznaczać materiał suchy, miękki, dobrze nasiąkający, który pozwala jednocześnie zapewnić zwierzętom uczucie suchości i ciepła oraz stwarza warunki dla spełnienia ich naturalnych potrzeb (np. budowa gniazda przez lochę). Odchody zwierzęce powinno usuwać się często, aby uniknąć zanieczyszczenia paszy i wody oraz wydzielania nieprzyjemnych woni. Resztki nie zjedzonej paszy zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

W budynkach inwentarskich należy zadbać o bezpieczeństwo zwierząt oraz ich komfort psychiczny i fizyczny, poprzez odpowiednią konstrukcję pomieszczeń i wyposażenie. Pomieszczenia, kojce, wyposażenie i urządzenia muszą być czyszczone i dezynfekowane, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się chorób. Wszelkie materiały służące do budowy pomieszczeń inwentarskich, kojców, boksów, a szczególnie te, z którymi zwierzęta mają kontakt (ściany, posadzki, przegrody, karmidła, poidła, wyposażenie dodatkowe) nie mogą być dla nich szkodliwe i muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Pomieszczenie, kojce oraz ich wyposażenie nie mogą stwarzać zagrożenia zranieniem poprzez wystające elementy, ostre kanty i powierzchnie.

Minimalne powierzchnie

Podstawową zasadą dobrostanu jest, aby każde zwierzę, bez względu na system utrzymania, miało zapewnioną swobodę ruchów, a w szczególności możliwość swobodnego wstania, położenia się, dostępu do paszy i załatwiania potrzeb fizjologicznych. Zwierzęta utrzymywane w kojcach muszą mieć możliwość swobodnego obracania się. W przypadku świń, dla potrzeb wymogów wzajemnej zgodności obowiązują minimalne normy powierzchni przedstawione w tabelach 1 i 2.

Tab. 1 Minimalna powierzchnia kojca dla świń utrzymywanych pojedynczo:

Grupa świń

Powierzchnia kojca – m2

knur

6

knur – krycie w kojcu

10

lochy – okres porodu i odchowu

prosiąt ssących

3,5

knury i loszki hodowlane

od 30 do 110 kg

2,7

Tab. 2 Minimalna powierzchnia kojca dla świń utrzymywanych grupowo:

Grupa świń
Powierzchnia kojca
w m2 / na jedną sztukę

warchlak do 10 kg

0,15

warchlak 10-20 kg

0,2

warchlak   20-30 kg

0,3

tucznik     30-50 kg

0,4

tucznik     50-85 kg

0,55

tucznik     85-110 kg

0,65

tucznik   pow.110 kg

1,0

knury, loszki hodowlane

30-110 kg

1,4

 

Należy pamiętać, że przedstawione normatywy nie obejmują powierzchni zajmowanych w kojcu przez koryta, autokarmiki, poidła itp. Powierzchnia kojca, w którym świnia jest utrzymywana pojedynczo, musi być na tyle duża, by zwierzę mogło swobodnie się obrócić.

Kojce dla knurów powinny być tak skonstruowane i umiejscowione, aby rozpłodnik mógł słyszeć, czuć i widzieć inne świnie oraz miał możliwość swobodnego obracania się i odpoczywania w czystym, suchym miejscu. W przypadku krycia w kojcu powierzchnia dla knura utrzymywanego pojedynczo musi być zwiększona z 6 m2 do 10 m2.

Minimalne wymiary kojca pojedynczego dla lochy powinny wynosić co najmniej:

• długość równa długości zwierzęcia powiększonej o 0,3 m, nie mniej jednak niż 2 m

• szerokość – 0,6 m

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2013 r. lochy i loszki prośne w okresie od 4 tygodnia po pokryciu do 1 tygodnia przed planowanym wyproszeniem należy utrzymywać w grupach. Wymóg ten dotyczy wyłącznie gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej loszek lub loch.

W zależności od wielkości grupy minimalne powierzchnie na jedną sztukę wynoszą:

• grupa liczącą mniej niż 6 sztuk:

– lochy – 2,25 m2 i +10%, tj. 2,48 m2,

– loszki – 1,64 m2 i +10%, tj.1,8 m2,

– minimalna długość boku kojca – 2,41 m.

• grupa 6-39 sztuk:

– lochy – 2,25 m2,

– loszki – 1,64 m2,

– minimalna długość boku kojca – 2,81 m.

• grupa 40 sztuk i więcej:

– lochy – 2,25 m2 i -10%, tj. 2,03 m2,

– loszki – 1,64 m2 i -10%, tj.1,48 m2,

– minimalna długość boku kojca 2,81 m.

W kojcach grupowych dla loch i loszek, bez względu na liczebność grupy, z ogólnej powierzchni posadzki co najmniej 1,3 m2/lochę i 0,95 m2/loszkę powinna stanowić podłoga lita, z której maksymalnie 15% powierzchni mogą zajmować otwory odpływowe. Spośród rozwiązań wpływających na poprawę dobrostanu loch na uwagę zasługują między innymi kojce porodowe z regulowanym jarzmem, kojce samoblokujące, spacerowe, stacje karmowe itp.

Podłogi, na których przebywają zwierzęta muszą być gładkie, nie śliskie, stabilne, równe oraz nie mogą przyczyniać się do cierpień i chorób świń. Miejsce do leżenia nie może negatywnie wpływać na zwierzęta, musi być suche, czyste i wygodne. Przy grupowym utrzymaniu trzody chlewnej musi być go tyle, aby wszystkie zwierzęta jednocześnie miały możliwość odpoczynku. W budynkach, w których stosowane są podłogi ażurowe (rusztowe, szczelinowe) należy przestrzegać odpowiednich wymiarów beleczek i otworów.

Tab. 3 Wymiary beleczek i otworów w podłogach ażurowych

Grupa świń

Minimalna szerokość beleczek

Maksymalna szerokość otworów

Prosięta

50 mm

11 mm

Warchlaki

50 mm

14 mm

Knurki i loszki hodowlane

80 mm

14 mm

Tuczniki

80 mm

18 mm

Maciory, loszki po pokryciu

80 mm

20 mm

Przy utrzymywaniu świń w systemie otwartym (na pastwisku lub okólniku) powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę dorosłą powinna wynosić co najmniej 15 m2.